HCL 89-102 din 31.08.2022

1/09/2022 | 2022

 • 89. privind alegerea președintelui de ședință;
 • 90. privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
 • 91. privind neasumarea responsabilităților organizării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Horia;
 • 92. privind vânzarea prin licitație publică a unui teren intravilan cu categoria de folosință arabil;
 • 93. privind completarea anexei la HCL nr. 79 din 29.07.2022 – privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 din 30.01.2020;
 • 94 – 97. privind atestarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Horia, Judeţul Neamţ;
 • 98. privind darea în folosință gratuită în vederea implementării proiectului „EXTINDEREA SISTEMULUI DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SISTEMUL ZONAL S3 ROMAN RESPECTIAV AGLOMERAREA ROMAN” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia;
 • 99. privind modificarea și completarea HCL nr. 84 din 29.07.2022;
 • 100. privind aprobarea studiului de fezabilitate / documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici / indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general / devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, județul Neamț”, aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
 • 101. privind revocarea HCL nr. 83 din 29.07.2022;
 • 102. privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Horia.
Sari la conținut