Acasă 9 Consiliul Local 9 HCL 9 HCL nr. 89-102 din 31.08.2022

HCL nr. 89-102 din 31.08.2022

 • 89. privind alegerea președintelui de ședință;
 • 90. privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
 • 91. privind neasumarea responsabilităților organizării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor aferente Programului și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Horia;
 • 92. privind vânzarea prin licitație publică a unui teren intravilan cu categoria de folosință arabil;
 • 93. privind completarea anexei la HCL nr. 79 din 29.07.2022 – privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 din 30.01.2020;
 • 94 – 97. privind atestarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Horia, Judeţul Neamţ;
 • 98. privind darea în folosință gratuită în vederea implementării proiectului „EXTINDEREA SISTEMULUI DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN SISTEMUL ZONAL S3 ROMAN RESPECTIAV AGLOMERAREA ROMAN” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia;
 • 99. privind modificarea și completarea HCL nr. 84 din 29.07.2022;
 • 100. privind aprobarea studiului de fezabilitate / documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici / indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a devizului general / devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Modernizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, județul Neamț”, aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny”, precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
 • 101. privind revocarea HCL nr. 83 din 29.07.2022;
 • 102. privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Horia.

HCL nr. 89 din 31.08.2022

HCL nr. 90 din 31.08.2022

HCL nr. 91 din 31.08.2022

HCL nr. 92 din 31.08.2022

Anexe la HCL nr. 92 din 31.08.2022

HCL nr. 93 din 31.08.2022

HCL nr. 94 din 31.08.2022

HCL nr. 95 din 31.08.2022

HCL nr. 96 din 31.08.2022

HCL nr. 97 din 31.08.2022

HCL nr. 98 din 31.08.2022

HCL nr. 99 din 31.08.2022

HCL nr. 100 din 31.08.2022

HCL nr. 101 din 31.08.2022

HCL nr. 102 din 31.08.2022

Sari la conținut