Acasă 9 Consiliul Local 9 Categorie: HCL

HCL

HCL nr. 40 din 14.05.2024

Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, județul Neamț”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

HCL nr. 36 din 30.04.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Asociația Cadrelor Militare în Rezerva și Retragere din Arma Geniu „General Constantin N. Hârjeu” Filiala Brăila

HCL nr. 37 din 30.04.2024

Privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 105 din 17.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț, începând cu 1 ianuarie 2024

HCL nr. 38 din 30.04.2024

Privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației, a unui bun imobil înscris în Anexa nr. 38 la H.G. nr. 1356/2001, modificată și completată prin Anexa nr. 20 la H.G. nr. 650/2007, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 31.08.2022, respectiv scoaterea bunului imobil din baza materială a unității de învățământ

HCL nr. 34 din 21.03.2024

Privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. I la Contractul de Finanțare nr. 145361 din 21.12.2022 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local: 1.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS / alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); 1.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice. Titlul apelului: PNRR/2022/C10/11.2. PNRR/2022/C10/11.3. Runda I.

HCL nr. 33 din 21.03.2024

Privind aprobarea Regulamentului de tăiere și/sau toaletare a arborilor și arbustilor aflați pe domeniul public și/sau privat al Comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 31 din 21.03.2024

Privind aprobarea apartenenței și includerea în domeniul public al Comunei Horia, județul Neamț, a investiției „Construire trotuar str. Plopului (DJ207C), comuna Horia, județul Neamț”, ca bun de uz și de interes public local

HCL nr. 30 din 21.03.2024

Privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice și de consultanță pentru derularea procedurii simplificate pentru achiziția și delegarea gestiunii prin concesiunea serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Comuna Horia, județul Neamț

HCL nr. 28 din 21.03.2024

Privind înființarea Structurii Comunitare Consultative cu atribuții în organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie la nivelul UAT Horia, județul Neamț

HCL nr. 27 din 21.03.2024

Privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale furnizate de Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț, pe anul 2024

HCL nr. 26 din 21.03.2024

Privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului U.A.T Comuna Horia, județul Neamț, la data de 31.12.2023

HCL nr. 25 din 21.03.2024

Privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Horia și în administrarea Consiliului Local Horia

HCL nr. 24 din 21.03.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Asociația Moto Musatinii Roman

HCL nr. 23 din 21.03.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Asociația Sportivă Victoria Horia

HCL nr. 22 din 21.03.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Cotu-Vames II

HCL nr. 21 din 21.03.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Cotu-Vameș I

HCL nr. 19 din 21.03.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Horia

HCL nr. 18 din 08.03.2024

Privind modificarea HCL nr. 4 din 31.01.2024 privind luarea unor măsuri de stimulare financiară și de premiere a unor categorii sociale de populație, din rândul cetățenilor comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 17 din 08.03.2024

Privind aprobarea modificării suprafeței de 71645 mp (registrul cadastral 54250) teren din domeniul public al comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 16 din 08.03.2024

Privind acordarea unui sprijin financiar pentru Dl. Spătaru Mihai în vederea participării fiicei lor, Spătaru Alina-Elena, la Campionatul Mondial pentru Copii și Juniori Qwan Ki Do, din Paris, Franța

HCL nr. 15 din 15.02.2024

Privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al comunei Horia, județul Neamț, în domeniul privat al comunei Horia, județul Neamț, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării unei construcții

HCL nr. 14 din 08.02.2024

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului Tehnic „Extindere Sistem de Monitorizare și Siguranță Rutieră în Comuna Horia, Județul Neamț”

HCL nr. 13 din 08.02.2024

Privind înființarea și delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân din comuna Horia, județul Neamț

HCL nr. 12 din 08.02.2024

Privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunei Horia a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Horia

HCL nr. 11 din 08.02.2024

Privind trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 8 din 31.01.2024

Privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2024-2029

HCL nr. 7 din 31.01.2024

Privind aprobarea Planului de Acțiune Anual și a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 196/2016 actualizată, privind venitul minim de incluziune, pe anul 2024

HCL nr. 6 din 31.01.2024

Privind aprobarea organizării rețelei școlare din raza teritorială a comunei Horia, Județul Neamț, pentru anul școlar 2024-2025

HCL nr. 5 din 31.01.2024

Privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Horia și în administrarea Consiliului Local Horia

HCL nr. 4 din 31.01.2024

Privind luarea unor măsuri de stimulare financiară și de premiere a unor categorii sociale de populație, din rândul cetățenilor comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 3 din 31.01.2024

Privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 2 din 31.01.2024

Privind stabilirea condițiilor de acces privind circulația pe drumurile publice pentru lucrările de amenajare a iazului piscicol „Plop Dreapta” cu valorificarea materialului excavat, comuna Horia, județul Neamț

HCL nr. 1 din 31.01.2024

privind revocarea HCL nr. 111 din 29.11.2023 privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 19.200 mp – teren curți – construcții extravilan, aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, în administrarea Consiliului Local Horia, aferent construcției proprietatea SC TED FARM SRL Roman

HCL nr. 129 din 21.12.2023

privind aprobarea procedurilor operaționale privind eliberarea documentelor de către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei în vederea notării posesiei în cartea funciară a imobilelor – terenuri asupra cărora nu există acte de proprietate, în condițiile art.13 din Legea nr. 7/1996; proceduri operaționale privind eliberarea documentelor de către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară a construcțiilor edificate fără autorizație de construire și proces verbal de recepție la terminarea lucrării, în condițiile art. 37 alin (1)-(3) si (3^1) din Legea nr. 7/1996, coroborate cu prevederile punctului 14 din Lg. 7/2020

HCL nr. 127 din 21.12.2023

privind alegerea președintelui de ședință pentru Consiliul Local al Comunei Horia, Județul Neamț

HCL nr. 126 din 21.12.2023

privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare valabilă din 01.01.2024 pentru persoanele fizice și juridice din Comuna Horia, Județul Neamț

HCL nr. 125 din 21.12.2023

privind aprobarea Planului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2023, inclusiv modificările și completările ulterioare, și a Planului Anual de Achiziții Publice pentru anul 2024

HCL nr. 124 din 21.12.2023

privind acordarea unui mandat special pentru ajustarea tarifelor asociate Contractului de delegare nr. 159/1035/04.04.2018 în Zona 2, județul Neamț

HCL nr. 123 din 21.12.2023

privind acordarea unui mandat special pentru ajustarea tarifelor asociate Contractului de delegare nr. 159/1035/04.04.2018 în Zona 2, județul Neamț

HCL nr. 122 din 21.12.2023

privind acordarea unui mandat special pentru stabilirea și aprobarea tarifelor asociate Contractului de delegare nr. 159/1035/04.04.2018 în Zona 2, județul Neamț

HCL nr. 121 din 21.12.2023

privind retragerea comunei Gâdinți din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Neamț” și modificarea actelor statutare ale acestei asociații

HCL nr. 120 din 21.12.2023

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Horia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Protecția Animalelor Neamț”

HCL nr. 118 din 12.12.2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate „Extindere sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public în comuna Horia, județul Neamț”

HCL nr. 117 din 12.12.2023

privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al Comunei Horia și administrarea acestora de către Consiliul Local Horia

HCL nr. 115 din 29.11.2023

privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

HCL nr. 114 din 29.11.2023

privind aprobarea principalelor evenimente cultural-artistice, sociale și religioase care se desfășoară în luna decembrie 2023 în comuna Horia, județul Neamț, cu prilejul Sărbătorilor de iarnă

HCL nr. 113 din 29.11.2023

privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren în suprafață de 92.468 mp, având numărul cadastral 55512, situat în intravilanul (str. Alexandru cel Bun, nr. 115) și extravilanul comunei Horia, județul Neamț, aparținând domeniului public al comunei în administrarea Consiliului Local al comunei Horia, în două loturi

HCL nr. 112 din 29.11.2023

privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit și acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA a unei suprafețe de 82,1 mp teren și suprafața de 4267,5 mp teren ocupat temporar din domeniul public al comunei Horia, județul Neamț, în vederea realizării proiectului MODERNIZARE LEA JOASĂ TENSIUNE PT 4 HORIA, JUDEȚUL NEAMȚ

HCL nr. 111 din 29.11.2023

privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 19200 mp – teren curți – construcții, extravilan, aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, în administrarea Consiliului Local Horia, aferent construcției proprietatea SC TED FARM SRL

HCL nr. 110 din 29.11.2023

privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil, în suprafață de 159 mp, zona strada Romana, F.N., aparținând domeniului privat al Comunei Horia, județul Neamț, înscris în CF nr. 53771-UAT Horia

HCL nr. 108 din 29.11.2023

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile, aplicabile începând cu anul 2024

HCL nr. 107 din 29.11.2023

privind însușirea Rapoartelor de FOLLOW-UP nr. CCNT/2023- 75377/13.11.2023, nr. CCNT/2023-75393/13.11.2023, a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 71/2014, Decizia nr. 3/2018, emise de Camera de Conturi Neamț

HCL nr. 106 din 29.11.2023

privind aprobarea revocării Hotărârii Consiliului local nr. 104 adoptată în ședința din 17.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț, începând cu luna noiembrie 2023

HCL nr. 105 din 17.11.2023

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț, începând cu 1 ianuarie 2024

HCL nr. 104 din 17.11.2023

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț, începând cu luna noiembrie 2023

HCL nr. 103 din 17.11.2023

privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Horia, Județul Neamț

HCL nr. 102 din 1.11.2023

Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 101 din 1.11.2023

Hotărâre privind implementarea proiectului Modernizare (asfaltare) drumuri de exploatare în comuna Horia, județul Neamț

HCL nr. 93 din 31.10.2023

Hotărâre privind aprobarea accesului pe terenul proprietate publică a comunei Horia de către Toma Adrian-Ciprian, în vederea alimentării cu energie electrică a obiectivului „Spațiu de Depozitare” situat în localitatea Cotu Vameș

HCL nr. 94 din 31.10.2023

Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 95 din 31.10.2023

Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2020 privind înșusirea bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Horia și în administrarea Consiliului Local Horia

HCL nr. 96 din 31.10.2023

Hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Horia pentru organizarea proiectului „Școala de Vară”

HCL nr. 98 din 31.10.2023

Hotărâre prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivele de investiție din comuna Horia, județul Neamț

HCL nr. 99 din 31.10.2023

Hotărâre privind aprobarea realizării investiției: „Amenajare parcare strada Otilia Cazimir, sat Cotu-Vameș, comuna Horia, Județul Neamț”

HCL nr. 100 din 31.10.2023

Hotărâre privind aprobarea realizării investiției: Amenajare parcare strada Crângului, sat Cotu-Vameș, comuna Horia, județul Neamț

HCL nr. 90 din 13.10.2023

Hotărâre de extindere a verificărilor privind stabilirea, urmărirea şi încasarea veniturilor bugetului local, dispuse prin Decizia nr. 71/2014, Măsura 9.1

HCL nr. 89 din 13.10.2023

Hotărâre privind înșușirea Rapoartelor de Follow-Up nr. 5378/20.01.2023 și nr. 58564/30.08.2023 privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 30/2020 și Decizia nr. 3/2018 emise de Camera de Conturi Neamţ

HCL nr. 88 din 29.09.2023

Hotărâre privind darea în administrare, către „Liceul Tehnologic Ion Ionescu de la Brad” Horia, județul Neamț, a unor bunuri imobile (clădiri și terenuri), aparținând domeniului public al Comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 87 din 29.09.2023

Privind aprobarea înființării Serviciului de Asistență Comunitară SAC – la nivelul comunei Horia, județul Neamț, cod serviciu social 8899 CZ-PN-V, instrumentele și procedurile necesare funcționării serviciului social

HCL nr. 86 din 29.09.2023

Hotărâre privind aprobarea înființării „Serviciului de Îngrijire la Domiciliu prin Asistent Personal al Persoanei cu Handicap Grav” la nivelul comunei Horia, județul Neamț, cod serviciu social 88101D-IV, și a regulamentului de organizare și funcționare necesar funcționării serviciului social

HCL nr. 84 din 29.09.2023

Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Horia, Neamț în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) a Liceului Tehnologic Ion Ionescu de la Brad Horia, pentru anul școlar 2023-2024

HCL nr. 83 din 29.09.2023

Hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Horia, județul Neamț, în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Ion Ionescu de la Brad Horia, pentru anul școlar 2023-2024

HCL nr. 82 din 29.09.2023

Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Horia, județul Neamț, în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) a Școlii Gimnaziale „Carmen Sylva” Horia, pentru anul școlar 2023-2024

HCL nr. 81 din 29.09.2023

Hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al comunei Horia, județul Neamț, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Carmen Sylva” Horia pentru anul școlar 2023-2024

HCL nr. 80 din 29.09.2023

Hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân în cadrul Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Horia, județul Neamț, și stabilirea modalităților de gestionare

HCL nr. 79 din 29.09.2023

Hotărâre privind aprobarea accesului pe terenul proprietate publică și privată a comunei Horia de către S.C. RCS & RDS S.A., în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora

HCL nr. 78 din 28.08.2023

Hotărâre pentru completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 55 din 31.05.2023 privind înșușirea raportului de evaluare pentru determinarea valorii de piață a bunurilor imobile (construcții + teren în suprafață totală de 3797 mp) situate în intravilanul satului Horia, comuna Horia, în scopul introducerii acestora în domeniul public al Comunei Horia, ca bunuri de interes public local – sediul Primăriei comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 77 din 28.08.2023

Hotărâre privind aprobarea elaborării Planului Urbanistic Zonal pentru construirea unui spațiu comercial, totem, împrejmuire parțială și asigurare utilități, în intravilanul satului Cotu Vameș, strada Plopului, nr. 1A, beneficiar SC Ana Baciu Prod Com SRL

HCL nr. 74 din 28.08.2023

Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 73 din 28.08.2023

Hotărâre privind aprobarea modificării unui articol din Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 31.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Horia

HCL nr. 72 din 11.08.2023

Hotărâre privind revocarea HCL nr. 137 din 29.11.2022 privind înființarea „Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, în cadrul UAT Horia”

HCL nr. 71 din 11.08.2023

Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenție/a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, județul Neamț”

HCL nr. 70 din 24.07.2023

Hotărâre privind proiectul de hotărâre privind acordarea gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru constituirea unei locuințe proprietate personală, republicată

Sari la conținut