Acasă 9 Informații de interes public 9 Buletinul Informativ (Legea 544/2001)

Buletinul Informativ (Legea 544/2001)

INFORMAȚII PUBLICE CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU

A.

Actele normative

care reglementeaza organizarea și funcționarea Primăriei Comunei Horia

B.

Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al Primăriei comunei Horia

\

Organigrama instituției

aprobată prin Hotărâre de Consiliul Local

\

Regulamentul de organizare și funcționare

aprobat prin Hotărâre de Consiliul Local

-

Program de audiențe

primar

ing. Ioan-Cristian Baciu

luni, marți, miercuri: 08.00 - 10.00

viceprimar

jr. Sandu Mihăilă

joi, vineri: 08.00 - 10.00

secretar

jr. Corina-Raluca Mazăre

miercuri, joi: 10.00 - 12.00

Înscrierile se fac la Biroul Unic, funcționarul responsabil va solicita informații cu privire la datele de identificare și la problema pe care dorește sa o dezbată în audiență.

C.

Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Horia și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public

\

Conducerea Primăriei comunei Horia

primar

ing. Ioan-Cristian Baciu

viceprimar

jr. Sandu Mihăilă

secretarul comunei Horia

jr. Corina-Raluca Mazăre

Persoană responsabilă cu difuzarea informațiilor de interes public:

Dascalu Andreea Isabela

inspector principal - Compartiment Achiziții Publice

D.

Coordonatele de contact

Denumire:

Primăria comunei Horia

Sediul:

str. Pietrei, nr. 1, com. Horia, sat Horia, jud. Neamț, C.P. 617246

Program de funcţionare:

luni - vineri, între orele 08.00-16.00

Telefon:

0233.747.462

Fax:

0233.741.604

E-mail:

contact@primariahorianeamt.ro

Site:

www.primariahorianeamt.ro

E.

Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

F.

Programele și strategiile proprii

G.

Lista cu documentele de interes public

\

Hotărâri ale Consiliului Local

\

Dispoziții cu caracter normativ

\

Listă consilieri locali

\

Declarații de avere, declarații de interese

\

Lista autorizații de construire emise

\

Lista PUG, PUZ, PUD-uri aprobate

\

Informații cu privire la posturile vacante și ocuparea lor prin concurs

\

Informații despre entități în coordonare și subordonare

\

Calendar evenimente

Ziua Comunei, în prima duminică după data de 15 august (Sf. Marie) |
Simpozion dedicat poetei naționale Otilia Cazimir - 12 februarie la Școala Gimnazială Otilia Cazimir din Cotu-Vameș

\

Listă link-uri utile

H.

Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

\

dispoziții ale primarului

\

proiecte de hotărâri

\

instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare

\

note de discuții (procese-verbale ale ședințelor de Consiliu Local)

\

contracte de achizitie publică, planurile anuale de achiziții publice, strategia achizițiilor publice

\

protocoale

\

procese-verbale recepție la terminarea lucrărilor

\

certificate de urbanism și autorizații de construire/desființare

\

autorizații pentru activități independente (asociații familiale, persoane fizice), autorizații taxi, autorizații de funcționare și avize pentru orarul de funcționare

\

date de cadastru

\

date de stare civilă

I.

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate – sunt prevăzute în art. 21 și 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, și anume

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr. 123/2002, modificată și completată prin HG 478/2016.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din Normele metodologice ale Legii nr.544/2001, aprobate prin HG nr. 123/2002, completată și modificată prin HG 478/2016.

Cerere pentru solicitare informaţii în baza Legii nr. 544/2001

Formular tip pentru reclamație administrativă (întârziere răspuns)

Formular tip pentru reclamație administrativă (răspuns negativ)

Sari la conținut