Acasă 9 Monitorul oficial local 9 Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

HCL nr. 44 din 30.05.2024

Privind vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan cu categoria de folosință arabil, în suprafață de 300 mp, zona strada Pietrei, F.N., aparținând domeniului privat al Comunei Horia, județul Neamț, înscris în CF nr. 51782-UAT Horia.

HCL nr. 43 din 30.05.2024

Privind darea în administrare, către Școala Gimnazială „Carmen Sylva” – Horia cu structura Școala Gimnazială „Otilia Cazimir” – Cotu-Vameș, județul Neamț, a unor bunuri imobile (clădiri și teren), înscrise în cartea funciară a Comunei Horia sub nr. 54272, aparținând domeniului public al Comunei Horia, județul Neamț.

HCL nr. 42 din 30.05.2024

Privind modificarea HCL nr. 37 din 30.04.2024 privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 105 din 17.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț, începând cu 1 ianuarie 2024.

HCL nr. 41 din 30.05.2024

Privind acordul cu calea de acces propusă (drum acces propus) și stabilirea condițiilor de acces privind circulația pe drumurile publice pentru scoaterea unei suprafețe de teren spre închiriere de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Neamț pentru decolmatare, reprofilare și regularizare în vederea dirijării curentului de apă pe centrul albiei.

HCL nr. 40 din 14.05.2024

Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare (asfaltare) străzi în comuna Horia, județul Neamț”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

HCL nr. 38 din 30.04.2024

Privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației, a unui bun imobil înscris în Anexa nr. 38 la H.G. nr. 1356/2001, modificată și completată prin Anexa nr. 20 la H.G. nr. 650/2007, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 31.08.2022, respectiv scoaterea bunului imobil din baza materială a unității de învățământ

HCL nr. 37 din 30.04.2024

Privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 105 din 17.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț, începând cu 1 ianuarie 2024

HCL nr. 36 din 30.04.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Asociația Cadrelor Militare în Rezerva și Retragere din Arma Geniu „General Constantin N. Hârjeu” Filiala Brăila

HCL nr. 34 din 21.03.2024

Privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. I la Contractul de Finanțare nr. 145361 din 21.12.2022 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local: 1.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS / alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local); 1.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice. Titlul apelului: PNRR/2022/C10/11.2. PNRR/2022/C10/11.3. Runda I.

HCL nr. 33 din 21.03.2024

Privind aprobarea Regulamentului de tăiere și/sau toaletare a arborilor și arbustilor aflați pe domeniul public și/sau privat al Comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 31 din 21.03.2024

Privind aprobarea apartenenței și includerea în domeniul public al Comunei Horia, județul Neamț, a investiției „Construire trotuar str. Plopului (DJ207C), comuna Horia, județul Neamț”, ca bun de uz și de interes public local

HCL nr. 30 din 21.03.2024

Privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice și de consultanță pentru derularea procedurii simplificate pentru achiziția și delegarea gestiunii prin concesiunea serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Comuna Horia, județul Neamț

HCL nr. 28 din 21.03.2024

Privind înființarea Structurii Comunitare Consultative cu atribuții în organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie la nivelul UAT Horia, județul Neamț

HCL nr. 27 din 21.03.2024

Privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale furnizate de Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț, pe anul 2024

HCL nr. 26 din 21.03.2024

Privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului U.A.T Comuna Horia, județul Neamț, la data de 31.12.2023

HCL nr. 25 din 21.03.2024

Privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Horia și în administrarea Consiliului Local Horia

HCL nr. 24 din 21.03.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Asociația Moto Musatinii Roman

HCL nr. 23 din 21.03.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Asociația Sportivă Victoria Horia

HCL nr. 22 din 21.03.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Cotu-Vames II

HCL nr. 21 din 21.03.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al Comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Cotu-Vameș I

HCL nr. 19 din 21.03.2024

Privind aprobarea acordării/alocării din bugetul local al comunei Horia a unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Horia

HCL nr. 18 din 08.03.2024

Privind modificarea HCL nr. 4 din 31.01.2024 privind luarea unor măsuri de stimulare financiară și de premiere a unor categorii sociale de populație, din rândul cetățenilor comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 17 din 08.03.2024

Privind aprobarea modificării suprafeței de 71645 mp (registrul cadastral 54250) teren din domeniul public al comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 16 din 08.03.2024

Privind acordarea unui sprijin financiar pentru Dl. Spătaru Mihai în vederea participării fiicei lor, Spătaru Alina-Elena, la Campionatul Mondial pentru Copii și Juniori Qwan Ki Do, din Paris, Franța

HCL nr. 15 din 15.02.2024

Privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al comunei Horia, județul Neamț, în domeniul privat al comunei Horia, județul Neamț, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării unei construcții

HCL nr. 14 din 08.02.2024

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Proiectului Tehnic „Extindere Sistem de Monitorizare și Siguranță Rutieră în Comuna Horia, Județul Neamț”

HCL nr. 13 din 08.02.2024

Privind înființarea și delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân din comuna Horia, județul Neamț

HCL nr. 12 din 08.02.2024

Privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunei Horia a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Horia

HCL nr. 11 din 08.02.2024

Privind trecerea unui teren din domeniul privat în domeniul public al comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 8 din 31.01.2024

Privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2024-2029

HCL nr. 7 din 31.01.2024

Privind aprobarea Planului de Acțiune Anual și a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 196/2016 actualizată, privind venitul minim de incluziune, pe anul 2024

HCL nr. 6 din 31.01.2024

Privind aprobarea organizării rețelei școlare din raza teritorială a comunei Horia, Județul Neamț, pentru anul școlar 2024-2025

HCL nr. 5 din 31.01.2024

Privind actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Horia și în administrarea Consiliului Local Horia

HCL nr. 4 din 31.01.2024

Privind luarea unor măsuri de stimulare financiară și de premiere a unor categorii sociale de populație, din rândul cetățenilor comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 3 din 31.01.2024

Privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț

HCL nr. 2 din 31.01.2024

Privind stabilirea condițiilor de acces privind circulația pe drumurile publice pentru lucrările de amenajare a iazului piscicol „Plop Dreapta” cu valorificarea materialului excavat, comuna Horia, județul Neamț

HCL nr. 1 din 31.01.2024

privind revocarea HCL nr. 111 din 29.11.2023 privind aprobarea vânzării directe a suprafeței de 19.200 mp – teren curți – construcții extravilan, aparținând domeniului privat al comunei Horia, județul Neamț, în administrarea Consiliului Local Horia, aferent construcției proprietatea SC TED FARM SRL Roman

Sari la conținut