Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Acasă 9 Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă rugăm să citiți această notificare cu atenție!    

Primăria comunei Horia, cu sediul în sat Horia, județul Neamţ colectează și procesează datele personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE  (Regulamentul general privind protecţia datelor).

          Rolul prezentei notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite.

         Conform prevederilor Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ”Administrația publică în unitatea administrativ teritorială se organizează și funcționează în temeiul principiului autonomiei locale.

 1. Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
 2. Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

Utilizarea datelor personale în scopul prestării serviciilor publice de interes local, privind:

 1. educaţia;
 2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 3. sănătatea;
 4. cultura;
 5. tineretul;
 6. sportul;
 7. ordinea publică;
 8. situaţiile de urgenţă;
 9. protecţia şi refacerea mediului;
 10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de  arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 11. dezvoltarea urbană;
 12. evidenţa persoanelor;
 13. podurile şi drumurile publice;
 14. serviciile comunitare de utilitate publică
 15. activităţile de administraţie social-comunitară;
 16. locuinţele sociale şi/sau celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
 17. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 18. alte servicii publice stabilite prin lege:
  • Impozitele și taxele locale, amenzi contravenționale, muncă în folosul comunității;
  • Colectare debite/ recuperare creanțe;
  • Emitere autorizații/ licențe;
  • Registru agricol;
  • Fond funciar;
  • Cadastru agricol;
  • Gestiunea economico-financiară și administrativă, achizitii publice;
  • Darea în administrare,concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei;
  • Vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei;
  • Stare civilă  si  procedură succesorală;
  • Urbanism și amenajarea teritoriului;
  • Registrul electoral – evidență electorală;
  • Arhivă;
  • Registratură, Relații publice, Secretariat.

Legalitatea prelucrării (conform prevederilor art.6 din Regulamentul nr. 679/2016)

Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:

 1. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul.

Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele cu caracter personal

 • Autoritățile statului, inclusiv autorități fiscale;

Păstrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi păstrate atâta timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus.

Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces al persoanei vizate (art.15);
 • Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16);
 • Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) (art.17);
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18);
 • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20);
 • Dreptul la opoziţie (art.21).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal in cadrul Primariei comunei HORIA este doamna Casian Camelia, prin Dispoziția nr. 244/06.08.2019.

tel. 0233/747462;    e-mail: primariahoria @ yahoo.com

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă.

Adresa  A.N.S.P.D.C.P.

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30,
Sector 1, cod poștal 010336, București, România,
fax: +40.318.059.602,   e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Sari la conținut