HCL 19-30 din 28.03.2019

10/04/2019 | 2019, Hotărâri CL

 • 19. privind modificarea si completarea HCL nr. 113 din 21.12.2017 privind componenta Comisiei de specialitate nr. 3 pentru administratie publica, juridica si de disciplina
 • 20. privind insușirea raportului primarului pe anul 2018 privind starea economica, sociala și de mediu a unitatii administrative teritoriale comuna Horia
 • 21. privind aprobarea unui contract de consultanță, de asistență și de reprezentare
 • 22. privind aprobarea achizitionarii unor contracte de consultanță, de asistență și de reprezentare
 • 23. pentru aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici conform OUG nr. 114/2018 si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii „Construire Dispensar medical in sat Cotu-Vameș, comuna Horia, judetul Neamț”
 • 24. privind transformare post de natura contractuala in functie publica de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, Judetul Neamt
 • 25. privind scoaterea din functiune a bunului imobil – pozitia 50 din anexa la HG nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din Judetul Neamt
 • 26. Privind aproharea ocuparii definitive a terenului in suprafata de 1,00 mp și temporara a suprafetei de 202 mp teren, proprietate puhlica a comunei in administrarea Consiliului local pentru realizare „Alimentare cu energie electrica locuinta aparµnand domnului Ungureanu Costel, situata in localitatea Cotu- Vameș, str. Școlii, com. Boria, Judetul Neamt
 • 27. privind modificarea anexei la HCL nr. 60 din 30.05.2017 privind punerea la dispozitia „Proiectului Regional de Dezvoltare a infrasctructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014- 2020” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitatrea noilor investitii aferente acestuia
 • 28. privind incetarea Contractului de concesiune nr. 2291/22 martie 2017 incheiat intre Comuna Horia si dl. CRACIUN IOAN
 • 29. privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea concesionarii, a spatiului in suprafata cumulata de 50,04 mp, apartinand domeniului privat al comunei Horia, situat in incinta imobilului „Dispensar uman” Cotu-Vames
 • 30. privind stabilirea componenfei echipei mobile ce va asigura intervenfia de urgenta in cazurile de violenta domestica
Sari la conținut