H.C.L. nr. 1 – 17 din 31.01.2023

1/02/2023 | 2023

 • 1. privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
 • 2. privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit și acordarea unui drept de uz și servitute în favoarea SC DELGAZ GRID SA a unei suprafețe totale de 1 mp teren din domeniul public al comunei Horia, județul Neamț;
 • 3. privind aprobarea cumpărarii unui imobil – teren în suprafață de 1232 mp. (CF535U) situat administrativ în intravilanul și extravilanul satului Horia, comuna Horia, județul Neamț;
 • 4. privind aprobarea cumpărării unui imobil (construcție -CF54272-C5) situat administrativ în intravilanul satului Cotu-Vameș comuna Horia, județul Neamț;
 • 5. privind actualizarea H.C.L. nr. 94/16.12.2020 privind însușirea bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Horia și în administrarea Consiliului Local Horia;
 • 6. privind aprobarea planului de achizitii publice – final pentru anul 2022, la nivelul comunei Horia, județul Neamț;
 • 7. privind modificarea și completarea HCL nr. 65 din 30.06.2022;
 • 8. privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 424/17.01.2022 incheiat cu Cabinet Medical dr. Ionescu Gabriela;
 • 9. privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 839/27.01.2022 încheiat cu Cabinet Medical dr. Serpe Claudia;
 • 10. privind însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Horia, judeţul Neamț;
 • 11. privind aprobarea Planului de Acţiune Anual şi a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr: 416/2001 Actualizată, privind venitul minim garantat, pe anul 2023;
 • 12. privind aprobarea planului de pază pe anul 2023;
 • 13. privind nominalizarea de către Consiliul local al Comunei Horia a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatorii în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Horia;
 • 14. privind aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative;
 • 15. privind stabilirea salariilor de bază ale funcțiilor publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, județul Neamț;
 • 16. privind modificare H.C.L. nr. 78/30.09.2021 privind stabilirea situațiilor deosebite care motivează acordarea ajutoarelor de urgență;
 • 17. privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenție/a indicatorilor tehnico economici ai devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii MODERNIZARE (ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA HORIA JUDEȚUL NEAMȚ aprobat pentru finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny” precum şi a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanţate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
Sari la conținut