Acasă 9 Informații publice 9 Noutăți | Anunțuri 9 Anunțuri licitații 9 Anunț de participare la licitație publică privind vânzarea unor terenuri proprietate privată a comunei Horia

Anunț de participare la licitație publică privind vânzarea unor terenuri proprietate privată a comunei Horia

 1. Informații  generale privind vănzătorul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Horia, strada Pietrei nr.1, județul Neamț, telefon/fax  0233/747462, e-mail contact@primariahorianeamt.ro
 1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică,in special descrierea bunurilor care urmează să fie  văndute: Teren in suprafață de 214 mp,proprietate privată a comunei situat in intravilanul localitații Horia, strada Salcămilor fn, arabil, CF 55859,vănzare aprobată prin HCL nr. 40  din 28.04.2022 ; Vânzarea se realizează conform art.334- 348 si art.363 din OUG nr.57/2019.
 1. Informații privind documentația de atribuire : se regăsesc in  caietul de sarcini
  1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar din documentația de atribuire: in baza unei solicitari adresate către Primăria comunei Horia.
  2. Denumirea si datele de contact ale compartimentului din cadrul vănzatorului,de la care se pot obține un exemplar din documentația de atribuire : Primăria comunei Horia, compartiment urbanism.
  3. Costul si condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar,unde este cazul,potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ : 10,00 lei poate fi achitat in numerar la casieria unitații.
  4. Data –limită de  pentru solicitarea clarificărilor :  25.07.2022  ora  12,00
 2. Informații privind ofertele :
  1. Data-limită de depunere a ofertelor:  02.08.2022, ora 12,00
  2. Adresa la care trebuie depuse ofertele : Primăria comunei Horia,strada Pietrei nr.1,județul Neamț ,la registratură
  3. Numărul de exemplare in care trebuie depusă oferta : 1 exemplar
 3. Data si locul la care se va desfașura sedința publică de deschidere a ofertelor :  02.08.2022, ora  15.00. Primăria comunei Horia, strada Pietrei nr.1, județul Neamț
 4. Denumirea,adresa,numărul de telefon și /sau adresa de e-mail ale instanței competente in soluționarea litigiilor apărute si termenele pentru sesizarea instanței : Judecătoria Roman, Piata Roman Voda nr. 1  cod postal 611022 telefon  0233 743858 fax 0233 742583 , e-mail :  jud – roman@just.ro
 5. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate in vederea publicării : 08.07.2022

Sari la conținut