Anunț de participare la licitație publică privind concesionarea unui spațiu in uprafață de 64 mp, proprietate publică a comunei,situate in incinta imobilului ,,Dispensar medical”, strada Crăngului fn, in Cotu Vameș, CF 53727

18/07/2022 | Anunțuri licitații

 1. Informații  generale privind  vănzătorul,in special denumirea,codul de identificare fiscală, adresa,numărul de telefon,fax și/sau adresa de e-mail,persoană de contact: comuna Horia, strada Pietrei nr.1, județul Neamț, telefon/fax  0233/747462, e-mail contact@primariahorianeamt.ro
 1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, in special descrierea bunului care urmează să fie  concesionat: Spațiu in suprafață de 64 mp,situate in incinta imobilului ,,Dispensar medical “ strada Crângului  fn, Cotu Vameș,comuna Horia,CF 53727. Concesionarea se va realiza conform HCL nr. 45/28.04.2022 si OUG nr.57/2019.
 1. Informații privind documentația de atribuire : se regăsesc in  caietul de sarcini
  1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar din documentația de atribuire: in baza unei solicitari adresate către Primăria comunei Horia.
  2. Denumirea si datele de contact ale compartimentului din cadrul vănzatorului,de la care se pot obține un exemplar din documentația de atribuire : Primăria comunei Horia, compartiment urbanism.
  3. Costul si condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar,unde este cazul,potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ : 10,00 lei poate fi achitat in numerar la casieria unitații.
  4. Data –limită de  pentru solicitarea clarificărilor :  25.07.2022  ora  12,00
 2. Informații privind ofertele :
  1. Data-limită de depunere a ofertelor  :  02.08.2022, ora 12,00
  2. Adresa la care trebuie depuse ofertele : Primăria comunei Horia,strada Pietrei nr.1, județul Neamț, la registratură.
  3. Numărul de exemplare in care trebuie depusă oferta: 1 exemplar
 3. Data si locul la care se va desfașura sedința publică de deschidere a ofertelor:   02.08.2022 , ora  15.30, Primăria comunei Horia, strada Pietrei nr.1, județul Neamț.
 4. Denumirea, adresa, numărul de telefon și /sau adresa de e-mail ale instanței competente in soluționarea litigiilor apărute si termenele pentru sesizarea instanței : Judecătoria Roman, Piata Roman Voda nr. 1  cod postal 611022 telefon  0233 743858 fax 0233 742583 , e-mail :  jud – roman@just.ro
 5. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate in vederea publicării : 08.07.2022.
Sari la conținut