Acasă 9 Informații publice 9 Noutăți | Anunțuri 9 Anunțuri licitații 9 Anunț de participare la licitație publică privind concesionarea unui spațiu in uprafață de 64 mp, proprietate publică a comunei,situate in incinta imobilului ,,Dispensar medical”, strada Crăngului fn, in Cotu Vameș, CF 53727

Anunț de participare la licitație publică privind concesionarea unui spațiu in uprafață de 64 mp, proprietate publică a comunei,situate in incinta imobilului ,,Dispensar medical”, strada Crăngului fn, in Cotu Vameș, CF 53727

 1. Informații  generale privind  vănzătorul,in special denumirea,codul de identificare fiscală, adresa,numărul de telefon,fax și/sau adresa de e-mail,persoană de contact: comuna Horia, strada Pietrei nr.1, județul Neamț, telefon/fax  0233/747462, e-mail contact@primariahorianeamt.ro
 1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, in special descrierea bunului care urmează să fie  concesionat: Spațiu in suprafață de 64 mp,situate in incinta imobilului ,,Dispensar medical “ strada Crângului  fn, Cotu Vameș,comuna Horia,CF 53727. Concesionarea se va realiza conform HCL nr. 45/28.04.2022 si OUG nr.57/2019.
 1. Informații privind documentația de atribuire : se regăsesc in  caietul de sarcini
  1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar din documentația de atribuire: in baza unei solicitari adresate către Primăria comunei Horia.
  2. Denumirea si datele de contact ale compartimentului din cadrul vănzatorului,de la care se pot obține un exemplar din documentația de atribuire : Primăria comunei Horia, compartiment urbanism.
  3. Costul si condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar,unde este cazul,potrivit prevederilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ : 10,00 lei poate fi achitat in numerar la casieria unitații.
  4. Data –limită de  pentru solicitarea clarificărilor :  25.07.2022  ora  12,00
 2. Informații privind ofertele :
  1. Data-limită de depunere a ofertelor  :  02.08.2022, ora 12,00
  2. Adresa la care trebuie depuse ofertele : Primăria comunei Horia,strada Pietrei nr.1, județul Neamț, la registratură.
  3. Numărul de exemplare in care trebuie depusă oferta: 1 exemplar
 3. Data si locul la care se va desfașura sedința publică de deschidere a ofertelor:   02.08.2022 , ora  15.30, Primăria comunei Horia, strada Pietrei nr.1, județul Neamț.
 4. Denumirea, adresa, numărul de telefon și /sau adresa de e-mail ale instanței competente in soluționarea litigiilor apărute si termenele pentru sesizarea instanței : Judecătoria Roman, Piata Roman Voda nr. 1  cod postal 611022 telefon  0233 743858 fax 0233 742583 , e-mail :  jud – roman@just.ro
 5. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate in vederea publicării : 08.07.2022.

Sari la conținut