Politica de Securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Acasă 9 Politica de Securitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, PRIMARIA HORIA. prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate încontinuare, în scopuri legitime.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

1. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Notificarea: Operatorul de date cu caracter personal este notificat la AutoritateaNaţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea: Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credinţă şi se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face înscopuri bine determinate, explicite şi legitime, adecvate, pertinente şi neexcesive prinraportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
 • Confidenţialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele Primariei Horia, date cucaracter personal au prevăzut în contractul de munca/voluntariat şi în fișa postului o clauză de confidenţialitate;
 • Consimţământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cuexcepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile menţionate în Legea nr. 677/2001 şi alte date prevăzute de acte normative, este realizată cu acordul persoaneivizate;
 • Informarea: Persoana este informată de către instituţia care prelucrează datelepersonale ale persoanei vizate;
 • Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungădecât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.
 • Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care suntprelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere aPrelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • Securitatea: Măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a datelor cu caracterpersonal sunt stabilite pentru protejarea datelor cu caracter personal împotrivadistrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejată prinfirewall precum şi de soluţii antivirus actualizat permanent.

2. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 • dreptul de a obţine de la Primaria Horia., la cerere şi în mod gratuit, confirmareafaptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Primaria Horia.;
 • dreptul de a obţine de la Primaria Horia, la cerere şi în mod gratuit rectificarea sauactualizarea în special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;
 • dreptul de a obţine de la Primaria Horia, la cerere şi în mod gratuit transformarea îndate anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001;
 • dreptul de a obţine de la Primaria Horia, la cerere şi în mod gratuit notificarea cătreterţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate conform pct. 2) sau 3), dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un effort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; în caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză;
 • dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezentalege, care au fost încălcate.De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001persoana vizată se poate adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.

3. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Primaria Horia certifică faptul că îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cucaracter personal. Primaria Horia utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectateconform prevederilor legale în vigoare.Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Primaria Horia are obligaţia de a administra în condiţiide siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Orice persoană are dreptul de a refuza transmiterea datelor.Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numaipartenerilor contractuali ai Primariei Horia, în condiții de siguranță și cu acordul persoaneivizate. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor,dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere la Primaria Horia. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât maicurând posibil.

_______________________________________________________________
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracterobligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Sari la conținut