Hotărâri CL

Icon
HCL 66-69/30.10.2018
 •  privind aprobare dosar pentru atribuire în folosință gratuită a unui teren pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform Legii nr. 15/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doamnei ZAMFIR CRINA-MIHAELA;
 • privind aprobarea atribuirii directe prin act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare nr.13144 din 10.08.2009 a bunurilor proprietate publică a comunei aferente obiectivului de investiții "Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Horia, județul Neamț - extindere sistem existent" și „Extindere sistem de canalizare ape uzate în comuna Horia, județul Neamtț - extindere sistem existent" către Compania Județeană APA SERV SA Neamț;
 • privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 300 mp, situat în comună Horia, str. Secerii, nr. 14 C, județul Neamț, aferent construcție proprietate personală Munteanu Luminița și Botezatu Gheorghiță;
 • privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Horia, județul Neamț în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) a Liceului Tehnologic "Ion Ionescu de la Brad" Horia, pentru anul școlar 2018-2019.
Icon
HCL 60-65/27.09.2018
 • privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
 • privind completarea inventarului domeniului public al comunei în administrarea Consiliului Local cu obiectivul de investitii "Extindere sistem de ·alimentare cu apă în comuna Horia, județul Neamț - extindere sistem existent" și "Extindere sistem de canalizare ape uzate în comuna Horia, județul Neamț - extindere sistem existent" finanțat prin Admninistrația Fondului pentru Mediu;
 • privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Horia, județul Neamț în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic "Ion Ionescu de la Brad" Horia, jud. Neamț,
  pentru anul scolar 2018 - 2019;
 • privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață de 1.102 mp, proprietate privată a comunei în administrarea Consiliului Local, teren situat în intravilanul localității Horia, strada Pietrei fn, ca teren aferent construcții proprietatea familiei Gavril Nicolaie-Liviu și Gavril Ștefania-Angela;
 • privind aprobarea vânzării directe a terenului in suprafață de 4.878 mp, proprietate privată a comunei în administrarea Consiliului Local, teren situat în intravilanul localității Horia, strada Campului nr.67A, ca teren aferent construcții proprietatea domnului Doboş Năzărel;
 • privind aprobarea modificarii art. 1 din HCL nr. 76 din 28.07.2017 privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea vânzării a terenurilor situate în intravilanul localității Horia, proprietate privată a comunei, în administrarea Consiliului Local.
Icon
HCL 56-59/31.08.2018
 • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
 • privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local al comunei Horia, judeţul Neamţ în Consiliul de administraţie a Scolii Gimnaziale „ Carmen Sylva" Horia,
  pentru anul şcolar 2018-2019
 • privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Horia, judeţul Neamţ în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC) a Scolii Gimnaziale„ Carmen Sylva" Horia, pentru anul şcolar 2018-2019
 • privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie:
  "CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL, SAT COTU-VAMES, COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMT"
Icon
HCL 53-55/31.08.2018
 • Privind stabilire conditii de acces privind circulatia pe drumurile publice locale pentru exploatarea a 2000 mc de agregate minerale din perimetru „Complex Basta ' de catre SC DRIU TRANS SRL Basta pentru comuna Secuieni
 • Privind stabilire conditii de acces privind circulatia pe drumurile publice locale pentru exploatarea a 2000 mc de agregate minerale din perimetru „Complex Basta ' de catre SC DRIU TRANS SRL Basta pentru comuna Trifesti
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Icon
HCL 49-52/31.08.2018
 • Pentru aprobarea REGULAMENTULUI DE ACORDARE A TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI HORIA"
 • privind acordarea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE"
 • privind aprobarea valorii de investitie a proiectului „Imbunatatirea sigurantei publice prin modernizarea retelei de iluminat public si infiintare sistem de supraveghere video in comuna Horia,judetul Neamt", solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pt IMM, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
 • privind aprobarea valorii de investitie a proiectului „Modernizare strazi in comuna Horia,judetul Neamt", solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pt IMM, aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
Icon
HCL 43-48/31.07.2018
 • privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 30.06. 2018
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii terenului neproductiv in suprafata de 100.000 mp, situat in extravilanul satului Horia, comuna Horia, judetul Neamt
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 879 mp, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului Local, teren situat in intravilanul comunei Horia, str. Pietrei, nr. 26 B, judetul Neamt
 • privind aprobarea modificarii art. 3, alin 5 din H.C.L. nr. 36 din 24.05.2018 privind adoptarea unor măsuri pentru asigurarea salubrizării comunei Horia, judeţul Neamţ
 • privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judetul Neamt
 • privind acordarea dreptului de acces si instalare echipament tehnic al furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe teren proprietatea public şi privată a Comunei Horia, judeţul Neamţ
Icon
HCL 39-42/22.06.2018
 • privind retragere drept de folosinta gratuita teren, atribuit conform Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare
 • privind aprobarea ocuparii definitive a terenului in suprafata de 335 mp, proprietate publica a comunei Horia, in administrarea Consiliului local pentru realizarea obiectivului de investitii "Refacere protectie talveg si mal drept rau Moldova in aval de microhidrocentrala Roman"
 • privind modificarea componenţei Comisiei de licitaţie pentru închiriere, concesionare, vânzare teren şi bunuri proprietate publică/privată a comunei, în administrarea Consiliului local
 • privind modificarea componenţei Comisiei de licitaţie pentru închiriere, concesionare, vânzare teren şi bunuri proprietate publică/privată a comunei, în administrarea Consiliului local
Icon
HCL 28-38/02.05.2018
 • privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 31.03. 2018
 • privind aprobarea Regulamentului intern privind modul de acordare a voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judelui Neamt, in anul 2018
 • privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2018-2023
 • privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari
 • privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului
 • privind modificarea HCL nr. 10 din 30 ianuarie 2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unitătilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de 'Dezvoltare lntercomunitară "ECONEAMŢ", din Zona 2, judeţul Neamţ
 • privind aprobarea indicilor de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice
  din comuna Horia, judetul Neamt
 • privind adoptarea unor masuri pentru asigurarea salubrizarii comunei Horia, judetul N eamt
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • privind aprobarea Planului Anual de Acţiune privind Serviciile Sociale furnizate de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei Horia, judetul Neamt
Icon
HCL 27/02.05.2018

privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 29 din 19.08.2015 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al comunei Horia

Icon
HCL 22-26/12.04.2018
 • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
 • privind stabilire conditii de acces privind circulatia pe drumurile publice locale (trasee, interval orar etc) pentru beneficiar SC DRAGOS INVEST SRL Secuieni
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 700 mp, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local, teren situat in intravilanul localitatii Horia, strada Alexandru Sahia nr.49
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului neproductiv in suprafata de 107.700.mp, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local, teren situat în extravilanul localitatii Horia, zona Moldova Seaca
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului neproductiv in suprafata de 19.205 mp, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local, teren situat in extravilanul localitatii Horia, zona Moldova Seaca