Hotărâri CL

Icon
HCL 39-42/22.06.2018
 • privind retragere drept de folosinta gratuita teren, atribuit conform Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare
 • privind aprobarea ocuparii definitive a terenului in suprafata de 335 mp, proprietate publica a comunei Horia, in administrarea Consiliului local pentru realizarea obiectivului de investitii "Refacere protectie talveg si mal drept rau Moldova in aval de microhidrocentrala Roman"
 • privind modificarea componenţei Comisiei de licitaţie pentru închiriere, concesionare, vânzare teren şi bunuri proprietate publică/privată a comunei, în administrarea Consiliului local
 • privind modificarea componenţei Comisiei de licitaţie pentru închiriere, concesionare, vânzare teren şi bunuri proprietate publică/privată a comunei, în administrarea Consiliului local
Icon
HCL 28-38/02.05.2018
 • privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 31.03. 2018
 • privind aprobarea Regulamentului intern privind modul de acordare a voucherelor de vacanta pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judelui Neamt, in anul 2018
 • privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2018-2023
 • privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari
 • privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului
 • privind modificarea HCL nr. 10 din 30 ianuarie 2018 privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unitătilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de 'Dezvoltare lntercomunitară "ECONEAMŢ", din Zona 2, judeţul Neamţ
 • privind aprobarea indicilor de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice
  din comuna Horia, judetul Neamt
 • privind adoptarea unor masuri pentru asigurarea salubrizarii comunei Horia, judetul N eamt
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • privind aprobarea Planului Anual de Acţiune privind Serviciile Sociale furnizate de Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului comunei Horia, judetul Neamt
Icon
HCL 27/02.05.2018

privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 29 din 19.08.2015 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al comunei Horia

Icon
HCL 22-26/12.04.2018
 • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
 • privind stabilire conditii de acces privind circulatia pe drumurile publice locale (trasee, interval orar etc) pentru beneficiar SC DRAGOS INVEST SRL Secuieni
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 700 mp, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local, teren situat in intravilanul localitatii Horia, strada Alexandru Sahia nr.49
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului neproductiv in suprafata de 107.700.mp, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local, teren situat în extravilanul localitatii Horia, zona Moldova Seaca
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului neproductiv in suprafata de 19.205 mp, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local, teren situat in extravilanul localitatii Horia, zona Moldova Seaca
Icon
HCL 15-21/29.03.2018
 • privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Horia, judetul Neamt
 • privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Horia, judetul Neamt
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "REAPARATII ACOPERIS CAMIN-INTERNAT C3 "-beneficiar Liceul Tehnologic Ion Ionescu de la Brad Horia
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMrȚ"
 • privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMȚ"
 • privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Compartimentului de Asistenta Sociala organizat la nivelul Primariei Comunei Horia, Judetul Neamt
 • privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2018
Icon
HCL 12-14/12.02.2018
 • privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
 • privind aprobarea Programului de aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare rationalizate, in caz de mobilizare sau razboi
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Icon
HCL 1-11/08.01.2018
 • privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a anului 2017 din excedentu! bugetului local al anului precedent
 • privind însuşirea raportului primarului pe anul 2017 privind starea economică, socială şi de mediu a unitatii administrativ teritoriale comuna Horia
 • privind insusirea Raportului de audit financiar nr.8530 /16.10.2017 si a Deciziei nr.3 din 10.01.2018 emise de Camera de Conturi Neamt, in urma misiunii de audit financiar desfasurata in perioada 04.09. 2017 - 13.10.2017
 • privind insusirea de catre Consiliul local a raporturilor de reevaluare a terenurilor concesionate catre SC DRAGOS INVEST SRL SECUIENI , in suprafata de 71.137 mp., respectiv 13.432 mp.
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 1.462 mp, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local, teren situat in extravilanul localitatii Horia, tarla "Plop Stanga Fata Cimitir"
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 1.903 mp,proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local, teren situat in intravilanul localitatii Cotu Vames, strada Romanitei nr .38
 • privind aprobarea vanzarii directe a terenului în suprafata de 500 mp, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local, teren situat in localitatea Horia, strada Pietrei nr.26 B, ca teren aferent constructive proprietatea doamnei Baltatescu Ruxanda
 • privind aprobarea planului de pază pe anul 2018
 • privind aprobarea Planului de Acţiune Anual şi a Lucrărilor de Interes Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 Republicată, privind venitul minim garantat, pe anul 2018
 • privind atribuirea şi încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercom unitară "ECONEAMT",  din Zona 2, judeţul Neamţ
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a terenului in suprafata de 148.447 mp teren,proprietate private a comunei in administrarea Consiliului local
Icon
HCL 111-120/21.12.2017
 • privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 53/31.08.2017 privind alegerea comisiei de validare
 • privind validarea mandatului de consilier local al domnului Neaca Aurel
 • privind modificarea si completarea HCL nr. 86 din 31.08.2017 privind componenta Comisiei de specialitate nr. 3 pentru administratie publica, juridica si de disciplina
 • privind modificarea componenţei Comisiei de licitaţie pentru închiriere, concesionare, vânzare teren şi bunuri proprietate publică/privată a comunei, în administrarea Consiliului local
 • privind completarea Hotararii Consiliului Local nr.102 din 13.11.2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018
 • privind aprobarea organizarii retelei scolare din raza teritoriala a comunei Horia, Judetul Neamt, pentru anul scolar 2018 - 2019
 • privind ACORDUL de PRINCIPIU pentru transmiterea in folosinta gratuita pe o perioada de 9 (noua) zile intre orele 8,00-16,00, a salii de sedinte situata in imobilul din str. Pietrei nr.1, sat Horia, proprietatea publica a comunei Horia
 • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
 • privind stabilirea salariile de bază pentru funcţiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Horia, judeţul Neamţ şi din serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Horia, judeţul Neamţ
Icon
HCL 110/04.12.2017

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Icon
HCL 101-109/13.11.2017
 • privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
 • privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile, aplicabile incepand cu anul 2018
 • privind aprobarea modificării art. 2 din H.C.L. nr. 2/31.01.2017 în vederea realizării investiţiei - "Construire Dispensar Medical,
  Sat Cotu-Vames, Comuna Horia, Judetul Neamt"
 • privind aprobarea modificării art. 1 din H.C.L. nr. 3/31.01.2017 în vederea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie "Construire Dispensar Medical, sat Cotu-Vames, Comuna Horia, Judetul Neamt"
 • privind alegerea preşedintelui de şedinţă
 • privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 30.09. 2017
 • privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru păşunile aflate pe teritoriul Comunei Horia, judetul Neamt
 • privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de 849 mp, proprietate privata a comunei in administrarea Consiliului local, teren situat in localitatea Horia, strada Reconstructiei nr.59
 • privind valoarea proiectului si solicitarea unei scrisori de garanţie din partea FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURALIFN S.A., pentru obiectivul de investiţie MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN SAT COTU VAMES, COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMT SI DOTARE CAMIN CULTU RAL IN SAT HORIA, COMUNA HORIA, JUDETUL NEAMT