Hotărâri CL

HCL 2-12 din 29.01.2021

02. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31.12.2020;03. privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a Planului achizițiilor publice pentru anul 2021;04. privind aprobarea organizării rețeleii școlare din raza teritorială...

HCL 63-73/22.09.2020

63. privind alegerea președintelui de ședință64. privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 202065. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.06.202066. privind aprobarea scoaterii la licitație în vederea...

HCL 54-56 din 23.07.2020

54 Privind aprobarea alipirii unor terenuri55 Privind modificarea și completarea unei anexe56 Privind modificarea și completarea unei anexe

HCL 51-53 din 30.06.2020

51. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;52. privind modificarea și completarea unei anexe a unei HCL;53. privind aprobarea regulamentului de acordarea a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bone.

HCL 27-50 din 28.05.2020

27. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 31.03.2020;28-43. privind vânzarea prin licitație publică a unor terenuri;44. privind aprobarea unui plan urbanistic zonal;45. privind acordarea unui mandat special;46. privind modificarea unei...

HCL 23-26 din 29.04.2020

23. privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 24. privind instituirea unui drept de uz și servitute către Delgaz Grid 25. privind aprobarea ocupării definitive a unei suprafețe de teren 26. privind aprobarea investiției, studiului de fezabilitate și devizului...

HCL 20-22 din 13.04.2020

privind instituirea unui drept de uz de servitute în favoarea DELGAZ GRID SAprivind aprobarea ocuparii definitive a unui terenprivind modificarea HCL 55/2019 Hotararea-nr.-20-din-13.04.2020Descarcă Hotararea-nr.-21-din-13.04.2020Descarcă...

HCL 15-19 din 31.03.2020

15. privind aprobarea vanzarii unui teren16. privind modificarea unui articol din HCL 2/202017. privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Aqua Neamț18. privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale19. privind aprobarea calificativului...

HCL 11-14/17.02.2020

11. privind modificarea și completarea unor articole din HCL 34/29.06.200912. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la 31.12.201913. privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 202014. privind alegerea președintelui de...

HCL 03-10 din 30.01.2020

03 - privind aprobarea planuluide pază pe anul 2020;04 - privind aprobarea Planului de Acțiune Anual și a Lucrărilor de lnteres Local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor Legii nr.416/2001;05 - privind aprobarea vânzării directe a unui teren;06 - privind...

HCL nr. 1-2 din 13.01.2020

1. privind modificarea și completarea HCL 67 din 26.09.2019 privind atribuirea și încheierea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale ADI ECONEAMȚ...

HCL 91-101 din 30.12.2019

91. privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Horia;92. privind aprobarea Planului achizițiilor publice pentru anul 2019;93. privind aprobarea Planului achizițiilor publice pentru anul 2020;94. privind...

HCL 77-90 din 28.11.2019

77. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.09.201978. privind admiterea și aprobarea unui proces verbal de recepție finală a unui obiectiv de investiție79. privind admiterea și aprobarea unui proces verbal de recepție finală a unui...

H.C.L. 72-76 din 3-.10.2019

72. privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli73. privind instituirea dreptului de uz și servitute în favoarea Delgaz Grid S.A. asupra unor terenuri proprietate publică74. privind rezilierea unui contract de concesiune75. privind aprobarea...

HCL 65-71 din 26.09.2019

65: privind instituirea unor facilități fiscale și aplicarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2108 inclusiv datorate bugetului local;66: privind modificarea actului constitutiv și statutului...

HCL 59-64 din 30.08.2019

59. privind aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 30.06.201960. privind alegerea președintelui de ședință61. privind actualizarea bugetului indicativ măsura 0720 în urma aplicării prevederilor OUG 14/2018 și a cofinanțării pentru obiectivul de...

HCL 51-57 din 30.07.2019

51. privind revocarea HCL 48 din 27.06.2019 privind aprobarea vânzării directe a unui teren;52. privind reglementarea modului de executare a lucrărilor cu foc deschis;53. privind aprobarea organizării activității de apărare împotriva incendiilor;54. privind aprobarea...

HCL nr. 58 din 12.08.2019

privind neasumarea responsabilitatilor organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru...

HCL 45-50 din 27.06.2019

45. pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici conform OUG nr. 114/2018 și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții "Modernizare drumuri de interes local în Comuna Horia, Județul Neamț"46. privind aprobarea realizării...

HCL 40-44 din 30.05.2019

40. privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ;41. privind aprobarea propunerii de trecere în proprietate privată a unei suprafeţe de teren;42. privind aprobarea modificării și completării invetarului domeniului...

HCL 33-39 din 24.04.2019

33. privind retragere drept de folosinta gratuita teren, atribuit in folosinta gratuita, conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare, domnului lsache...

Sari la conținut